NAME: John W. Benton
AGE: 25, born MS
SPOUSE:
MILITARY:

Return to Prairie County Home Page