NAME: Eliza Bird
AGE: 33, born SC
SPOUSE:

Return to Prairie County Home Page