NAME: Eliza Bird
AGE: 3, born GA
SPOUSE:

Return to Prairie County Home Page