NAME: Washington Clayton
AGE: 17, born TN
SPOUSE:
MILITARY:

Return to Prairie County Home Page