NAME: James Newton Felton
AGE: 1, born GA
SPOUSE: Virginia E. ______
MILITARY: Confederate Patriot
NOTE: Twin

Return to Prairie County Home Page