NAME: Sarah "Sallie" Ferguson
AGE: 40, born SC
SPOUSE:

Return to Prairie County Home Page