NAME: Martha Melton
AGE: 14, born KY
SPOUSE:

Return to Prairie County Home Page