NAME: Almeta Smith
AGE: 2, born AR
SPOUSE:

Return to Prairie County Home Page