NAME: Newton J. Smith
AGE: 19, born AL
SPOUSE:
MILITARY:

Return to Prairie County Home Page