NAME: Elmira Williams
AGE: 12, born TN
SPOUSE:

Return to Prairie County Home Page